PREDNÁŠKY A WORKSHOPY

majú pod palcom...

Sammy Rangel

sociálny pracovník

Life after Hate

Tereza Čajková

Glopolis

Zuzana Gallayová

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO

Zuzana Labašová

psychologička

Lektorka CEEV Živica

Andrea Uherková

CEEV Živica

Peter Ivanič

Človek v Ohrození

Lenka Putalová

Človek v Ohrození

Katarína Kurčíková

Univerzita Mateja Bela

Jana Šolcová

Univerzita Mateja Bela

Bistro Afrika

PDCS

Stanisław Czerczak

Kristína Michalicová

CENADA

Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity

Lýdia Marošiová

výskumná agentúra Krajinka

Štefan Bojnák

Štátna školská inšpekcia

Zuza Fialová

PDCS

Program

Slávnostné otvorenie konferencie začína o 9.00. V doobedňajších hodinách sa budú konať plenárne prednášky a prezentácia výsledkov komplexnej analýzy stavu globálneho vzdelávania na Slovensku s následnou diskusiou. Po obednej prestávke s budete môcť zažiť dva bloky interaktívnych workshopov.

8.30

registrácia

9.00

úvodné slovo

Historická radnica mesta Banská Bystrica, Cikkerova sieň

9.15 – 9.45

Sila odpustenia

Sammy Rangel

Ako môžeme profesionálne pristupovať k predsudkom, nenávisti a netolerancii (nielen) u mladých ľudí? Pozrieme sa bližšie na naratívy, ktoré sú produktami tejto nenávisti a ukážeme si, ako sa dajú súcitom a porozumením pretaviť na produktívnejšie správanie.

Sammy Rangel– sociálny pracovník, spíker, spisovateľ, mierový aktivista  a bývalý násilník a člen pouličného gangu. V súčasnosti vedie organizáciu Life after Hate, ktorá sa pokúša prinášať ľuďom s násilníckym a extrémistickým pozadím do životov zmenu a odpustenie.

9.45 – 10.05

Svet v našich životoch

Tereza Čajková

Aký vplyv má náš bežný životný štýl na zvyšok sveta? Ako s ním môžu súvisieť zmeny klímy, strata biodiverzity či porušovanie ľudských práv a nedôstojné životné podmienky? Jedným z kľúčov k naštartovaniu pozitívnych zmien je vzdelávanie, ktoré dokáže prepájať lokálne a globálne súvislosti a kriticky pracovať s informáciami. Tereza Čajková predstaví, ako je možné témy globálnej prepojenosti inšpiratívne rozvíjať vo výučbe a vnášať tak nový zmysel do diania v škole aj v jej okolí.

Tereza Čajková sa globálnemu vzdelávaniu venuje 10 rokov. Pracovala vo vzdelávacom programe Varianty Člověka v tísni. V pražskom think-tanku Glopolis sa dlhodobo zameriava na oblasť udržateľných potravinových systémov. V rokoch 2015-2018 viedla európsky projekt „Menu pro změnu“, ktorý v 9-tich krajinách zapojil 550 škôl do programu zodpovednej spotreby potravín a získal medzinárodné ocenenie za inovácie vo vzdelávaní. V súčasnosti v spolupráci s kolegami z Univerzity Britskej Kolumbie skúma, aké skúsenosti vytvárajú podmienky pre globálne zodpovedné správanie a vedie ročný cyklus transformatívneho globálneho vzdelávania pre pedagógov.

10.10 – 10.30

Žijeme tu a teraz: životné prostredie cez globálne okuliare

Zuzana Gallayová

Našu bytostnú závislosť od pôdy, vody, ovzdušia síce chápeme, ale od informácií a porozumeniu k skutkom je ešte niekoľko krokov. Ako sme denne spojení s rôznymi krajinami sveta? S akými dôsledkami? Aká je naša zodpovednosť? Aké máme možnosti? A máme motiváciu?

Zuzana Gallayová na fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene učí predmety Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy a Globálne vzdelávanie. Dlhodobo spolupracuje s CEEV Živca, napr. na projekte Sokratov inštitút, lektoruje kurzy pre učiteľov. Je dobrovoľníčkou v programe Zelená škola.

10.30 – 10.45

Mikroprojekt študentov UMB

Ako vyzerá globálne vzdelávanie na Univerzite Mateja Bela? Študenti predstavia svoj mikroprojekt, ktorým vystúpia z učební univerzity do skutočného sveta.

10.45 – 11.05

prestávka

11.05 – 11.30

Analýza globálneho vzdelávania

“Aký je stav globálneho vzdelávania na Slovensku? Nakoľko podrobne sa touto oblasťou na školách zaoberáme? Ako sú na tom jednotlivé regióny Slovenska a čo vnímajú učitelia ako najväčší prínos pri výučbe environmentálnych a ľudskoprávnych tém na školách? Akým spôsobom využívame konštruktivistické metódy? Ako vnímajú študenti komplikované výzvy globalizovaného sveta a nakoľko ich formálne vzdelanie ovplyvňuje v ich chuti konať?”

11.30 – 12.30

Panelová diskusia

Zuzana Fialová facilitátorka z PDCS moderuje panelovú diskusiu so sociologičkou Lýdiou Marošiovou, školským inšpektorom Štefanom Bojnákom a vysokoškolskou pedagogičkou Alicou Petrasovou o výsledkoch analýzy stavu globálneho vzdelávania na školách.

Zuzana Fialová
Dlhodobo sa venuje globálnemu vzdelávaniu v práci s vysokými školami aj s pedagógmi z praxe. Osobitne ju zaujíma transformácia konfliktov, ľudské práva a sociálne aspekty klimatickej zmeny. Je spoluautorkou metodickej príručky pre učiteľov v oblasti občianskeho vzdelávania. Pracovala vo viac ako 15 krajinách sveta, vrátane tých najchudobnejších. Pôsobí v PDCS ako trénerka a analytička.

Lýdia Marošiová je sociologička výskumnej agentúry Krajinka. Uprednostňuje užitočné výskumy, ktoré objasňujú problémy v sociokultúrnych a politicko-ekonomických súvislostiach, len tak totiž môžu zlepšovať svet. Nad dátami vedie rada debaty o naliehavých riešeniach s odborníkmi, od ktorých sa vždy veľa naučí. Globálne vzdelávanie na Slovensku považuje za ohromný projekt ako sa môžeme na Slovensku všetci významne posunúť a byť pre local ~ global svet prínosom, či riešením.

Štefan Bojnák
Ako učiteľ občianskej náuky sa snažil o to, aby sa žiaci dopracovali k poznaniu s minimálnymi zásahmi učiteľa, čoho výsledkom sú pracovné zošity z občianskej náuky pre stredné školy. Okrem toho sa zaujíma o interdisciplinárny prístup vo vyučovaní, nudging a o etické kódexy. Toho času pracuje v Štátnej školskej inšpekcii.

Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD., pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Dlhodobo sa venuje zavádzaniu a výskumnému overovaniu inovačných stratégií v školskej praxi. Má skúsenosti z lektorskej činnosti doma i v zahraničí v oblasti rozvíjania kritického myslenia prostredníctvom komunikačných zručností a realizácie inkluzívneho vzdelávania. Podieľala sa na experimentálnom overovaní metód a foriem vyučovania; vypracovaní programov pre kontinuálne vzdelávanie a odborno-metodických manuálov pre pedagogických a odborných zamestnancov; ako aj na tvorbe učebných osnov a študijných materiálov.

Vypočujte si rôzne uhly pohľadu na výsledky analýzy. Ako ich vníma učiteľ z praxe, sociologička či ministerstvo školstva? Poďte sa s nami rozprávať o tom, čo by sa dalo zlepšiť, zmeniť, posunúť v školstve, aby sa žiakom a študentom na všetkých úrovniach školského systému dostávalo aktuálne a kontextuálne vzdelanie, ktoré odzrkadľuje problémy a potreby súčasného sveta a spoločnosti

12.30 – 14.00

obed

Spoločný obed v Beniczky Restaurant, Námestie SNP 16, Banská

14.00 – 15.00

Menu pre zmenu

Tereza Čajková

Workshop poskytne vhľad do metód, ktorými je možné globálne témy prepájať s výučbou. Účastníci si zažijú princípy konkrétnych aktivít a zoznámia sa s inšpiratívnymi príkladmi dobrej praxe z českých a európskych škôl zapojených do projektu Menu pre zmenu.

14.00 – 15.00

Sila odpustenia

Sammy Rangel a Stanisław Czerczak

Ako premeniť nenávisť na pozitívnu silu zmeny, zodpovednosti a odpustenia? Sammy Rangel prostredníctvom vlastného príbehu a príkladov svojej práce s nenávistnými skupinami ukáže možnosti ako pretaviť predsudky, nenávisť a netoleranciu na pocit vlastnej sily, hodnoty a zodpovednosti.

Sammy Rangel– sociálny pracovník, spíker, spisovateľ, mierový aktivista  a bývalý násilník a člen pouličného gangu. V súčasnosti vedie organizáciu Life after Hate, ktorá sa pokúša prinášať ľuďom s násilníckym a extrémistickým pozadím do životov zmenu a odpustenie.

Stanisław Czerczak – Odborník na opatrenia proti radikalizácie mládeže. V minulosti bol súčasťou neofašistickej futbalovej hooligan skupiny. Väčšinu svojho dospelého života zasvätil boju proti diskriminácii, nenávisti a netolerancii. Je odborníkom na “EXIT” stratégie a iné deradikalizačné aktivty.

Vyokoškolské štúdium absolvoval na fakulte práva a administrácie v Štetíne.

Spoločenský aktivista, spíker a lektor, ktorý školí učiteľov, políciu a väzenských dozorcov a pohraničnú stráž.

14.00 – 15.00

Lokálne potraviny v globalizovanom svete?

Zuzana Gallayová

Odkiaľ sú naše raňajky? Akú cestu k nám prešli? Čo vieme o ich pôvode a obsahu? A prečo sa tým vôbec zaoberať, keď obchody sú plné? Na workshope budeme hľadať odpovede prostredníctvom praktických aktivít použiteľných vo výučbe pre rôzne stupne škôl.

14.00 – 15.00

Svet medzi riadkami

Peter Ivanič

Globalizácia a procesy, ktoré ju sprevádzajú, nás uvádza do čoraz bezprostrednejšieho vzťahu s ľuďmi a dianím v iných častiach planéty. To, čo bolo kedysi ďaleko, sa nás odrazu priamo dotýka, svet sa nám doslova zmrštil pred očami.

Už ho preto nestačí deliť na “domáce” a “zahraničie”. Treba ho vnímať ako poprepájaný komplex rôznorodých, a nie vždy férových vzťahov, väzieb a prepojení, ktorých sme my sami priamou súčasťou. A toto nové, rozšírené vnímanie sveta okolo nás by mala reflektovať aj žurnalistika.

Práve na to sa iniciatíva Svet medzi riadkami snaží poukázať vo vysokoškolských predmetoch, ktoré realizuje v spolupráci s katedrami žurnalistiky na dvoch slovenských univerzitách.

Na workshope účastníkom odprezentujeme oba predmety prostredníctvom výberu niekoľkých metód a postupov, ktorými aplikujeme globálnu dimenziu do vzdelávania budúcich novinárov.

Peter Ivanič je manažér vzdelávacích projektov, vyučujúci a novinár. V rámci iniciatívy Svet medzi riadkami sa s kolegami snaží prispieť k rozvoju tzv. globálnej rozvojovej žurnalistiky na Slovensku. Tematicky sa zameriava na najrôznejšie otázky, od kritickej mediálnej analýzy, cez tému udržateľného rozvoja a klimatickej zmeny, po ľudské práva.

14.00 – 16.30

Bistro Afrika

(Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, Banská Bystrica)

Aká je súčasná predstava Stredoeurópana o Afrike? Dokážeme vnímať Afriku ako rozmanitý kontinent, v ktorom má každý človek iný príbeh?
Príbeh, ktorý sa môže podobať tomu nášmu, alebo sa s ním vieme stotožniť.
Je Afrika iba časť sveta, kde sa dejiny zastavili ešte skôr, ako sa tie naše začali?

Divadelná inscenácia Bistro Afrika a následná moderovaná diskusia o stereotypoch a sile príbehov, ktorými žijeme, je autorským dielom inscenačného tímu pod vedením Šimona Ferstla a PDCS, o. z.

Workshop „Bistro Afrika“ sa bude skladať z dvoch častí, samotného divadelného predstavenia a ukážky vedenia diskusie na témy vyvolané divadelným predstavením, ktoré ponúkame špeciálne upravené pre školské prostredie.

Workshop bude prebiehať v priestoroch Komornej sály Stredoslovenského osvetového strediska na adrese Dolná 35 (4 min chôdze od miesta konania sa konferencie).

Réžia: Šimon Ferstl
Dramaturgia: Samuel Chovanec
Dramaturgická spolupráca: Jakub Szatinský
Scéna a kostýmy: Ema Teren
Hrajú: Matej Babej, Lenka Libjaková, Kamil Mikulčík/ Marián Amsler, Tomáš Pokorný/ Šimon Ferstl, Kiplangat Sakong, Peter Tilajčík
Produkcia a odborná spolupráca: Katarína Bajzíková a Ľuboslava Šefčíková

Divadelná inscenácia bola naštudovaná v rámci projektu Build Solid Ground.

15. 00 – 15. 15

prestávka

15.15 – 16.15

Ako myslieť kriticky?

Zuzana Labašová

Je dôležité a nevyhnutné, aby žiaci dokázali premýšľať, hodnotiť a posudzovať informácie, ktoré k nim prichádzajú. Kritické myslenie sa najlepšie precvičuje na ťažkých a kontroverzných témach, preto sú témy globálneho vzdelávania na tento účel ako stvorené. Počas workshopu si ukážeme ako sa dá rozvíjať u žiakov kritické myslenie a zároveň preberať environmentálne a spoločenské témy na hodinách.

15.15 – 16.15

Hurá von – o učení mimo triedy

Andrea Uherková

Chcete učiť na školskej záhrade, ale nemáte dosť nápadov, motivácie a podpory? Príďte sa inšpirovať a vymýšľať, čo všetko sa dá učiť mimo tried.
Dosť bolo diktovania poznámok v laviciach. Hurá von je prepojením projektov CEEV Živica zameraných na výučbu a pobyt vonku. V novej platforme ponúkame aktivity založené na zážitkovom učení a bádateľskom vzdelávaní, pri ktorých sú hlavnými aktérmi a objaviteľmi práve deti.

Andrea Uherková
Absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, kde sa venovala najmä záchrane starých odrôd jabloní, hrušiek a oskorušiam v Bielych Karpatoch. V Živici začínala v roku 2017 projektom Záhrada, ktorá učí. V súčasnosti vedie projekt školských ovocných sadov SadOVO, prírodný cintorín vo Zvolene – Záhradu spomienok a pomáha vytvárať platformu Hurá von. Verí, že výučba vonku je základom pre zdravé objavovanie a chápanie sveta.

15.15 – 16.15

Globálne vzdelávanie na vysokej škole v prepojení na service learning

Jana Šolcová, Katarína Kurčíková

Workshop, informuje o téme Globálne vzdelávanie s prepojením na vzdelávaciu stratégiu service learning do vzdelávania na vysokej škole a zároveň poskytuje praktické skúsenosti lektoriek z tejto implementácie. V druhej časti poskytuje možnosť účastníkom a účastníčkam workshopu naštartovať vlastný plán pre implementáciu tejto témy.

Jana Šolcová  sa okrem pedagogickej a výskumnej činnosti na PF UMB v Banskej Bystrici zameriava na rozvoj sociálnych zručností, inovatívnych metód vzdelávania vo formálnom i neformálnom vzdelávaní, dobrovoľníctve a v neziskových organizáciách zameraných na prácu s deťmi a mládežou, kde prepája svoju odbornosť s praxou.

Katarína Kurčíková pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa zameriava na problematiku globálneho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií sociálnych pracovníkov a pracovníčok a arteterapiu. V rámci uvedených oblastí implementuje stratégiu service learning.

15. 15 – 16.15

Ako dostať globálnu dimenziu do výučby?

Lenka Putalová, Kristína Michalicová

Vyskúšajte si na vlastnej koži aktivitu globálneho vzdelávania, ktorá včleňuje globálnu dimenziu do konkrétneho školského predmetu. Aktivitu vytvorili učitelia a učiteľky, ktorí predmet aktívne vyučujú. Inšpirujte sa touto aktivitou z pripravovaných predmetových príručiek globálneho vzdelávania.

Lenka Putalová pracuje v organizácii Človek v ohrození, kde koordinuje projekt Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. V projekte podporuje začleňovanie globálneho vzdelávania do školských predmetov prostredníctvom predmetových metodických príručiek a vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ. V projekte pôsobí aj ako metodička globálno-vzdelávacích aktivít.

Kristína Michalicová
sa venuje vzdelávaniu detí s nadaním v SZŠ a SG CENADA v Bratislave, ktorej základom je objavné vyučovanie a rešpektujúci prístup. V projekte Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 je členkou tímu, ktorý pripravuje aktivity ku globálnemu vzdelávaniu v rámci predmetu matematika. Využíva tak skúsenosť s prepájaním tém v rámci svojej aprobácie matematika-etická výchova a tiež predmetu Projekty, ktorý na škole niekoľko rokov vyučuje.

16.30 – 16.45

Záverečné slovo

Zhodnotenie výstupov spoločnej diskusie a uzavretie konferencie

17.30

Môj život v hnutí. Spoveď bývalých členov násilných gangov

Verejná diskusia so Sammy Rangel (USA) a Stanislaw Czerczak (Pl), Farhof, Námestie Š. Moysesa 17, Banská Bystrica
tlmočenie do slovenského jazyka zabezpečené, bezplatný vstup
https://www.facebook.com/events/517634891974794/

18.00

Bistro Afrika - predstavenie pre verejnosť

Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, Banská Bystrica – vstupné 6 EUR

Partneri

Generálny partner

Projektoví partneri

Partneri

Informácie o konferencií

Konferenciu vďaka finančnej podpore SlovakAid realizuje CEEV Živica v spolupráci s Človek v Ohrození, PDCS, Univerzitou Mateja Bela a Technickou univerzitou Zvolen v rámci projektov „Univerzitná sieť globálneho vzdelávania“ (SAMRS/2017/RV/1/2) a „Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania“ SAMRS/2017/RV/02.

 

Pre registrovaných účastníkov vstup a účasť na workshopoch zdarma.
V rámci konferencie bude pre každého registrovaného účastníka zabezpečený obed a občerstvenie.
Dopravu a prípadné ubytovanie si hradí každý účastník sám.

Miesto konania konferencie: Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

 

Ďakujeme za Váš záujem.

Registrácia na konferenciu je ukončená.